Wijzigingen in de procedure m.e.r.-beoordeling

30 juli 2017

  1. Home
  2.  → 
  3. nieuws
  4.  → Wijzigingen in de procedure m.e.r.-beoordeling

Regelgeving rondom de m.e.r.-beoordeling is gewijzigd. Alle open bodemenergiesystemen zijn al lange tijd m.e.r.-beoordelingsplichtig. Een m.e.r.-beoordeling is een toets van het bevoegd gezag om te bepalen of er bij een voorgenomen activiteit (waaronder bodemenergie) mogelijke belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen optreden.

Voor open systemen met een waterverplaatsing kleiner dan 1.500.000 m³ per jaar gold de vormvrije m.e.r.-beoordeling. Het bevoegde gezag voerde deze beoordeling uit op basis van de vergunningaanvraag en bijbehorende effectenstudie en het resultaat van deze beoordeling werd opgenomen in de vergunning.

Sinds mei 2017 moet voor iedere m.e.r.-beoordeling een apart besluit worden genomen door het bevoegde gezag. Dit is een wijziging in de Wet Milieubeheer. Deze beoordeling moet bij de vergunningaanvraag worden ingediend, anders moet de aanvraag buiten behandeling worden gesteld.

De proceduretijd is vanaf het indienen van een verzoek tot besluit m.e.r.-beoordelingsplicht 6 weken (tenzij aanvulling benodigd). Dit komt dus nog bovenop de proceduretijd van 8 weken (of 6 maanden) van de vergunningaanvraag.