Disclaimer

Branchevereniging Bodemenergie, Gebruikersplatform Bodemenergie en Kennisplatform Bodemenergie en alle overige bedrijven en personen die hun bijdragen leveren aan de samenstelling van deze website, hebben dit met een zo groot mogelijke zorgvuldigheid gedaan. Uiteraard kunnen we fouten of onvolledigheden niet volledig uitsluiten. Wij sluiten, mede ten behoeve van iedereen die aan deze website heeft meegewerkt, iedere aansprakelijkheid uit voor schade die mocht voortvloeien uit het gebruik van de website en de daarin opgenomen gegevens.

De gegevens op deze website zijn niet noodzakelijkerwijs alomvattend, volledig, nauwkeurig of bijgewerkt. Indien u ons attendeert op onjuistheden, zullen wij die zo spoedig mogelijk aanpassen.

Voor zover van toepassing zijn alle gegevens over leden van Branchevereniging Bodemenergie en Gebruikersplatform Bodemenergie zoveel mogelijk afkomstig van het desbetreffende lid. Wij kunnen niet instaan voor de juistheid van deze informatie. Hoewel wij zorgvuldig te werk gaan, kunnen bij het overnemen van deze gegevens fouten in de gegevens ontstaan of kunnen gegevens onvolledig overkomen.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites van derden. Indien de eigenaar van een site bezwaar maakt tegen het feit dat via deze site een link is opgenomen naar zijn site, zullen wij met de eigenaar in overleg treden en desgewenst de bewuste link(s) verwijderen.

Mocht u fouten constateren op deze site, dan stellen we het bijzonder op prijs als u dat ons laat weten via: communicatie@bodemenergie.nl.