Update certificering & erkenning

27 februari 2019

  1. Home
  2.  → 
  3. nieuws
  4.  → Update certificering & erkenning

Door: Ton Timmermans, erelid en lid van verdienste BodemenergieNL

Zoals al eerder aangekondigd loopt er een discussie over de vraag of een bedrijf dat boringen uitvoert t.b.v. bodemenergiesystemen zowel voor BRL 11000 als voor BRL 2100 erkend moet zijn.

Er is een impactanalyse uitgevoerd over de vraag wat de gevolgen zijn van het juridisch afdwingbaar maken van deze eis. Zoals bekend heeft BodemenergieNL zich hiervoor sterk gemaakt. Op 31 januari jl. heeft een gesprek plaatsgehad met SIKB en het ministerie over deze impactanalyse.

Uitkomst van de impactanalyse is, dat de gevolgen beperkt zullen zijn. Dit komt met name omdat de meeste bedrijven ervan uitgingen, dat deze eis tot dubbele certificering al bestond. Een beperking in uitvoeringscapaciteit hoeft bovendien niet aan de orde te zijn, omdat via inhuur de totale in de markt aanwezige capaciteit ingezet kan worden. Een goede voorlichting over de inhuurconstructie wordt daarbij wel wenselijk geacht.

In het nu voorliggende concept voor de nieuwe BRL 11000 wordt dan ook uitgegaan van deze eis tot dubbele certificering. De aangepaste BRL 11000 zal op 28 maart 2019 worden voorgelegd aan het CCvD. Daarna vindt er nog een HUF toets plaats door IL&T en zullen BRL en protocol worden voorgelegd aan de RvA ( Raad voor Accreditatie.

Het streven is om, gelijktijdig met de aanpassing van de RBK op 1 januari 2020 de nieuwe BRL 11000 in te voeren.

Het is wellicht goed om er op deze plaats nog eens op te wijzen dat de verantwoording voor het correct en aantoonbaar volgens protocol werken, ligt bij de uitvoerende bedrijven (certificaathouders). De CI’s beoordelen de bedrijven op dit punt. Omdat het hier gaat om een certificering die wettelijk verplicht is, kan ILT controles uitvoeren. Zoals bekend hebben dergelijke controles plaats gevonden en zijn daarbij tekortkomingen vastgesteld. Wij roepen bedrijven dan ook op om hun werkzaamheden op zodanige wijze uit te voeren dat controles door ILT overbodig worden, zodat een positieve uitstraling van het product bodemenergie bevordert wordt.