Stand van zaken rond de certificering en de BRL-en

20 juni 2017

  1. Home
  2.  → 
  3. nieuws
  4.  → Stand van zaken rond de certificering en de BRL-en

De BRL 11000 was reeds vastgesteld in de CCvD vergadering van 30 maart jl. Tijdens een workshop op 9 mei werden echter toezeggingen gedaan om nog eens naar het protocol te kijken.

Door: Ton Timmermans, Terratech

M.b.t. de BRL 11000 en het protocol 11001 is tijdens de laatste algemene ledenvergadering en tijdens een bijeenkomst op 9 mei in Houten al een uiteenzetting gegeven door Marette Zwamborn, resp. Wietske Terpstra, beide van KWA.

Kort gezegd komt het erop neer dat het protocol is herschreven, waarbij meer recht is gedaan aan het verschil tussen open en gesloten systemen. Er is een beperkter toetsingskader voor individuele woningen en er is veel aandacht besteed aan de communicatietabel die daarmee meer is toegesneden op de praktijk.

De BRL 11000 was reeds vastgesteld in de CCvD vergadering van 30 maart jl.
Tijdens een workshop op 9 mei werden echter toezeggingen gedaan om nog eens naar het protocol te kijken.
Een schriftelijke discussieronde in de Technische Commissie heeft er toe geleid dat er geen wijzigingsvoorstellen meer zijn voorgelegd aan het CCvD van 22 juni jl..
Daarmee blijft de BRL 11000/protocol 11001 dus zoals eerder uitgelegd.

Protocol 2101
Het protocol 2101 is herschreven met het doel dit beter leesbaar te maken. Het vaststellen van het protocol wacht (al jaren) op een rapport over de reikwijdte, waarbij dan ook een openbare ter visie legging aan de orde is.
Nu de situatie zo is dat er na 1 januari 2018 waarschijnlijk geen wijzigingen meer kunnen worden doorgevoerd, is besloten het herschreven protocol toch vast te stellen, met als randvoorwaarde dat de reikwijdte niet wordt aangepast.
Het CCvD heeft besloten om de reikwijdte van de BRL te verplaatsen van het protocol naar de BRL. Daar wordt de reikwijdte immers ook genoemd en daar hoort die eigenlijk thuis.
Op enkele tekstuele wijzigingen na heeft het CCvD besloten de BRL 2100 aldus vast te stellen.

Harmonisatie hoofdstuk 4
Over dit onderwerp is op 9 mei in Houten een workshop gehouden.
Het voorstel om een bijlage X op te nemen, hetgeen tot een aanzienlijke toename in tekstomvang zou leiden en waardoor er frequenter nieuwe versies zouden ontstaan werd door BodemenergieNL afgewezen.
Op de bijeenkomst kwam verder naar voren dat het niet acceptabel zou zijn dat de BRL 11000 en de BRL 2100 onder verschillende regimes zouden komen.

Het CCvD heeft nu besloten om de oude teksten van de hoofdstukken 4 van de BRL2100, 11000 en 12000 te handhaven.
Er zullen alleen enkele kleine aanpassingen worden doorgevoerd om de BRL’s accreditatiewaardig te maken. Hierdoor neemt de omvang van de documenten niet toe en leidt een wijziging in het ene document niet tot een nieuwe versie bij het andere.

Competentie-eisen aan auditoren
Er zijn vragen m.b.t. de competentie-eisen die aan auditoren gesteld dienen te worden.
Er zijn daarbij een drietal varianten beschouwd:

  1. De eisen blijven zoals ze zijn.
  2. Algemeen geformuleerde eisen invoeren, waardoor er minder specifieke technische kennis vereist is.
  3. Een aparte technische expert introduceren.

Op basis van deze drie punten heeft het bureau Boerboom een onderzoek gedaan onder de diverse branches. Daar kwam geen gelijkgestemd beeld uit, waardoor besloten is om vooralsnog de variant 1 te kiezen en het dus te houden bij de huidige competentie eisen.

Verder is besloten om de dialoog over dit punt voort te zetten.
Op verzoek van BodemenergieNL wordt de dialoog breder getrokken en wordt ook de structuur waarbinnen de CI’s opereren meegenomen.
Hierbij moet gedacht worden aan het terug melden binnen de TC van knelpunten die men tegen komt.

 

Mits de RvA goedkeuring geeft, worden de BRL’s op 1 januari 2018 van kracht.