Reactie bodemenergiebranche op bevindingen IL&T

26 juni 2018

  1. Home
  2.  → 
  3. nieuws
  4.  → Reactie bodemenergiebranche op bevindingen IL&T

Door: Frank Agterberg, voorzitter BodemenergieNL

Door IL&T werden bij inspecties onaanvaardbare risico’s geconstateerd bij aanleg van putten voor gesloten bodemenergiesystemen, de zogenaamde bodemwarmtewisselaars, door boorbedrijven. De branchevereniging werd enige tijd geleden door IL&T hierop geattendeerd en heeft daarop het gehele ledenbestand een aangetekende brief gestuurd. Hiermee hebben we de leden opgeroepen om zich aan de letter en de geest van de kwaliteitsregelingen te houden. Dit met het oog op de performance van systemen en daarmee het imago, en om daarmee kans te krijgen om de potentie – een kwart van de warmtevoorziening en koeling in de gebouwde omgeving, volgens een recent CE Delft rapport – waar te maken.

BodemenergieNL betreurt ten zeerste dat betrokken bedrijven zich blijkbaar niet hebben gehouden aan de voorschriften. Wij hebben middels onze directe interventie naar onze leden onze collectieve verantwoordelijkheid genomen; uiteraard is het uiteindelijk aan individuele bedrijven om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en de vereniging juicht handhaving door IL&T dan ook toe.

Dat gezegd hebbende constateert de vereniging ook dat druk vanuit een ongelijk speelveld in de markt, mede de oorzaak is van de door IL&T geconstateerde tekortkomingen. Andere (duurzame) warmte- en koudetechnieken kennen minder of geen vergelijkbare (bureaucratische) randvoorwaarden en hebben mede daardoor vaak de voorkeur van opdrachtgevers. En omdat de nadruk nog regelmatig ligt op prijs boven kwaliteit van werken, kunnen aannemers verleid worden tot te snel en ondermaats werk. (zie ook dit bericht)
De reparatie zit hem dus zowel in een ‘rechte rug’ van bonafide bedrijven – dat betekent dus ook het niet aannemen van een werk met onvoldoende budget voor een kwalitatief goede uitvoering – als in strenge handhaving van malafide ondernemers én/of opdrachtgevers.

De branche blijft zich inzetten voor inhoudelijke vervolmaking van de protocollen en de wettelijke dekking in de Regeling BodemKwaliteit onder de Wet BodemBescherming. De vereniging zal, naast het haar leden blijven aansporen, zich tevens sterk blijven maken voor een gezondere business case en daarmee een eerlijker speelveld voor bodemenergie in concurrentie met andere (duurzame) warmte- en koudetechnieken.

Gerelateerd hieraan:

Onderzoek afdichten boorgaten
Het afdichten van boorgaten is een van de belangrijkste aandachtspunten in de inspecties.
Naar aanleiding hiervan en mede op basis van de discussie tijdens de laatste ALV, is er een onderzoeksvoorstel in voorbereiding om een kwaliteits-, efficiëntie- en innovatieslag te maken op het gebied van afvullen van boorgaten. Verschillende leden, kennisinstellingen en overheden hebben al aangeven interesse te hebben om hier aan mee te doen. Het voorstel wordt momenteel verder uitgewerkt en het samenwerkingsverband wordt gesmeed. Als u interesse heeft om hier ook aan bij te dragen neemt u dan alstublieft asap contact op met Martin Bloemendal: martin.bloemendal@kwrwater.nl.

Reactie van andere grondwatergebruikers
De bevindingen van IL&T baarden de vereniging van drinkwaterbedrijven Vewin en de vereniging van industriële grondwatergebruikers VEMW zorgen. Vewin pleit nu voor een verbod op gesloten bodemenergiesystemen in gebieden waar drinkwater wordt gewonnen. VEMW wil dat overtredende boorbedrijven fors beboet worden en hun erkenning kwijtraken als ze geen verbetering laten zien.