Omgevingsverordening provincie Brabant

25 oktober 2021

  1. Home
  2.  → 
  3. nieuws
  4.  → Omgevingsverordening provincie Brabant

De vaststelling van de Omgevingsverordening van de provincie Brabant in Gedeputeerde Staten is gepland voor half november 2021, vaststelling in Provinciale Staten voor begin 2022. De inhoudelijke input vanuit Branchevereniging Bodemenergie/GGBN i.s.m. o.a. Bouwend NL in de consultaties van de (concept) Omgevingsverordening in diverse stakeholderbijeenkomsten en samengevat in onze zienswijze van 19 mei 2021 heeft niet geleid tot de gewenste en ons inziens verantwoorde additionele ruimte voor bodemenergie.

Ook de onderzoeksresultaten van twee aanvullende onderzoeken naar risico’s van (TNO) en alternatieven voor (Groenholland) BES in de Brabantse energietransitie hebben helaas niet geleid tot het gewenste resultaat. De lang door de provincie Brabant geambieerde beperkingen in de bodem worden gehandhaafd in de toekomstige verordening met slechts een niet-concrete ‘overgangsregeling’ en enig onderscheid tussen open en gesloten BES. Voor OBES zou nog wél, voor GBES niet meer door de eerste kleilaag mogen worden geboord.

De provincie beveelt de markt aan om een voorschot te nemen op de aanstaande beperkingen, omdat deze volgens de provincie in zullen gaan per 1 januari 2022. Zie: https://www.brabant.nl/-/media/6824eb8f82af43bb99ad5627502e6c53.pdf. Het inwerkingtreden van deze Omgevingsverordening is afhankelijk van het inwerkingtreden van de Omgevingswet. De Omgevingswet is wederom uitgesteld tot in ieder geval 1 juli 2022 en mogelijk later. Door deze publicatie met een aantoonbaar foutieve ingangsdatum en een juridisch betwistbare oproep tot aanpassing aan nog niet in werking getreden regelgeving op de website te laten staan, geeft de provincie blijk van weinig medewerking aan en weinig consideratie met bodemenergie als belangrijk onderdeel van de energietransitie.

De branchevereniging beraadt zich op welke stappen zij kan nemen om toch tot beïnvloeding van het debat te komen en met betrekking tot de stemming in Provinciale Staten, in een ultieme poging om het dreigende ‘einde van (gesloten) bodemenergiesystemen in Brabant’ nog te voorkomen.