Nieuws

Complexe keuze: Welke duurzaam energiesysteem is het meest geschikt?

Complexe keuze: Welke duurzaam energiesysteem is het meest geschikt?

Veel gemeenten en provincies in Nederland zijn van plan om over te stappen van fossiele energie naar duurzame alternatieven. In dit artikel gaan wij in op bodemenergie, al dan niet in combinatie met warmtenetten, als mogelijkheden op kleine en grote schaal en geven wij een aantal handvatten.

Lees meer
Behaal uw certificaat, volg één van de Bodemenergie-cursussen

Behaal uw certificaat, volg één van de Bodemenergie-cursussen

Branchevereniging Bodemenergie faciliteert dé opleidingen in Nederland ten behoeve van de certificering die verplicht is om werkzaam te mogen zijn binnen onze branche. Een groot aantal opleidingen wordt afgesloten met een CITO-examen. Naast de reguliere opleidingen verzorgen wij ook opleidingen voor eindgebruikers van bodemenergiesystemen en overheden, om de kwaliteit van de opgeleverde installaties te borgen.

Lees meer
Nieuwe routekaart onderstreept het belang van opslag in het energiesysteem

Nieuwe routekaart onderstreept het belang van opslag in het energiesysteem

Dit voorjaar publiceerde het ministerie van EZK de nieuwe Routekaart Energieopslag. Deze 120 pagina’s tellende publicatie brengt in kaart welke acties ondernomen moeten worden om energieopslag te bevorderen, passend bij de verwachte rol in het toekomstige energiesysteem, tot het jaar 2035 én daarna. Daarbij wordt gekeken naar zowel elektriciteits-, moleculen- als warmteopslag. Wij zetten de punten die direct gerelateerd zijn aan bodemenergie voor u op een rij.

Lees meer
Gemeentes krijgen meer inzicht in bodemenergie tijdens spreekuur

Gemeentes krijgen meer inzicht in bodemenergie tijdens spreekuur

Antwoord geven op de vele vragen die gemeenten hebben over de vele aspecten rondom de toepassing van bodemenergie. Dat was de insteek van het digitale spreekuur dat de Provincie Overijssel in samenwerking met het Gebruikersplatform Bodemenergie organiseerde. Op dinsdag 23 mei woonden ruim veertig ambtenaren en andere geïnteresseerden dit spreekuur bij.

Lees meer
CBS: Aandeel hernieuwbare energie warmtepompen een kwart gestegen in 2022

CBS: Aandeel hernieuwbare energie warmtepompen een kwart gestegen in 2022

In 2022 haalde Nederland 15% van het totale energieverbruik uit hernieuwbare bronnen, zo blijkt uit de nieuwste CBS-cijfers. In 2021 was dat nog 13%. Het ziet er dus naar uit dat Nederland op koers ligt om het doel van 16% duurzame energie in 2023 te kunnen halen. De groei kwam vooral van wind- en zonne-energie. De hoeveelheid warmte die aan de lucht of de bodem werd onttrokken door warmtepompen, steeg met een kwart tot zo’n 20 Pj.

Lees meer
Zet bodemenergie in de spotlights op de Open Energiedag!

Zet bodemenergie in de spotlights op de Open Energiedag!

In Nederland zijn zóveel inspirerende, aansprekende en simpelweg mooie bodemenergieprojecten gerealiseerd, en er komen steeds meer duurzame projecten bij! Deze zijn voor het grote publiek vaak niet zichtbaar, en dat is jammer! Tastbare voorbeelden zijn immers een goed middel om bedrijven, consumenten en lokale overheden, die (latent) geïnteresseerd zijn in bodemenergie, te informeren en te inspireren. De Open Energiedag, waar Branchevereniging Bodemenergie mede-initiatiefnemer en -organisator van is, speelt hierop in; duurzame energieprojecten in het hele land worden opengesteld voor een zo breed mogelijk publiek. Een mooie kans!

Lees meer
“Wie het eerst komt, wie het eerst maalt” werkt niet

“Wie het eerst komt, wie het eerst maalt” werkt niet

De energietransitie vraagt om een vooruitziende blik en samenwerking. Daar hoort ook samenwerking in de ondergrond bij, bijvoorbeeld in het geval van renovaties in woonwijken, waar de aanleg van warmtenetten vaak samen wordt gepland met vervanging van bijvoorbeeld rioleringen. Zo’n vooruitziende blik is óók nodig bij de aanleg van bodemenergiesystemen. Dit zorgt voor een efficiënte benutting van de ondergrond als meest duurzame bron voor verwarming en koeling van de gebouwde omgeving.  

Lees meer
Resultaat enquête normafwijkingen over het jaar 2022

Resultaat enquête normafwijkingen over het jaar 2022

Ieder jaar houdt de Commissie Gedragscode van Branchevereniging Bodemenergie een enquête over de toepassing van de normen BRL 2100, BRL 6000-21 en BRL 11.000, onder haar leden. Gevraagd wordt hoeveel projecten men het afgelopen jaar heeft uitgevoerd, hoe vaak daar externe controle heeft plaatsgevonden en of er normafwijkingen werden geconstateerd.

Lees meer
Natte lauwte

Natte lauwte

Nee, natte lauwte is niet de weersvoorspelling. Frank Agterberg wil het in deze column voor Warmte365 graag met u hebben over een actuele (r)evolutie. Een warmtepomp maakt gebruik van reeds aanwezige warmte in bijvoorbeeld de buitenlucht, de bodem of het grondwater. In zijn column gaat Frank in op de bodem als een heel goede, misschien wel de beste, thermische bron voor warmtepompen.

Lees meer
Ontwerpnormen OBES bronnen

Ontwerpnormen OBES bronnen

De Werkgroep Kennisoverdracht gaat aan de slag met de ontwerpnorm voor grondwaterbronnen van open bodemenergiesystemen. In Nederland zijn we heel succesvol in het maken van bronnen. Recent uitgevoerde proeven in het kader van Hoge Temperatuur OBES (HTO) geven aanleiding om te verkennen of de huidige normen voor bronontwerp wellicht wat te conservatief zijn. Als we zonder extra risico voor de kwaliteit van de bron een groter debiet kunnen realiseren zorgt dat voor kostenreductie en meer flexibiliteit.

Lees meer
Status Wet collectieve warmtevoorziening voor marktpartijen

Status Wet collectieve warmtevoorziening voor marktpartijen

Er zijn al lange tijd veel vragen over het wetsvoorstel Wet collectieve warmtevoorziening (Wcw), ook wel bekend als de Warmtewet 2.0. Zeker sinds de aanvulling van minister Jetten over het voornemen tot het nationaliseren van warmtenetten, op te nemen in deze wet, is er veel onrust ontstaan op de markt. Deze notitie is bedoeld om een aantal punten uit het wetsvoorstel op een rij te zetten die van belang zijn voor de marktpartijen en de bodemenergiebranche, en hier nadere uitleg aan te geven.

Lees meer
Korte terugblik op de ALV van 6 april 2023  

Korte terugblik op de ALV van 6 april 2023  

Op 6 april jl. vond de algemene ledenvergadering van Branchevereniging Bodemenergie plaats, met een grote opkomst! Het was goed om elkaar weer te zien, te spreken en met elkaar van gedachten te wisselen over zaken die relevant zijn voor onze branche. Naast het officiële gedeelte van de ledenvergadering waren er ook informele tafelsessies waarbij de leden zelf in gesprek konden gaan met de voorzitters van onze werkgroepen. Hierbij een korte terugblik op een  geslaagde bijeenkomst!

Lees meer
Afscheid van onze kwaliteitsadviseur, Beerd Volkers

Afscheid van onze kwaliteitsadviseur, Beerd Volkers

Vanaf oktober 2020 heeft Beerd Volkers de functie van kwaliteitsadviseur van Branchevereniging Bodemenergie vervuld. Per 1 april gaat hij ons helaas verlaten als kwaliteitsadviseur, want vanaf die datum gaat hij 4 dagen in de week voor drinkwaterbedrijf Vitens werken. In de afgelopen periode heeft Beerd zijn expertise ingezet  t.b.v. kwaliteitsborging voor een verantwoorde en duurzame inzet van de ondergrond, voor de energietransitie. Wij danken Beerd hartelijk voor zijn tomeloze inzet, grote betrokkenheid en de belangrijke bijdrage die heeft geleverd voor de bodemenergiebranche.

Lees meer
Actieprogramma bodemwarmte en -koude van start

Actieprogramma bodemwarmte en -koude van start

De toegevoegde waarde van bodemwarmte en -koude voor het realiseren van de energietransitie doelstellingen is u als lezer ongetwijfeld meer dan bekend. Om deze toegevoegde waarde nog breder en op een effectieve manier bij relevante stakeholders onder de aandacht te brengen, heeft een aantal partijen de handen ineengeslagen om met elkaar een actieprogramma te benoemen en uit te voeren.

Lees meer