Korte terugblik op de ALV van 6 april 2023  

12 april 2023

  1. Home
  2.  → 
  3. nieuws
  4.  → Korte terugblik op de ALV van 6 april 2023  

Op 6 april jl. vond de algemene ledenvergadering van Branchevereniging Bodemenergie plaats, met een grote opkomst! Het was goed om elkaar weer te zien, te spreken en met elkaar van gedachten te wisselen over zaken die relevant zijn voor onze branche. Naast het officiële gedeelte van de ledenvergadering waren er ook informele tafelsessies waarbij de leden zelf in gesprek konden gaan met de voorzitters van onze werkgroepen. Ook was er volop gelegenheid om met collega’s uit de branche te spreken. Hierbij een korte terugblik op een geslaagde bijeenkomst!

Interactieve tafelsessies

Na de ontvangst met een goedverzorgde lunch begaven de deelnemers zich naar verschillende tafels, verspreid door de zaal. Per tafel werd er informatie uitgewisseld met de werkgroepen Kennisontwikkeling, Markt en Promotie, Cursussen en Juridisch. Speciale aandacht was er voor de recentelijk opgerichte werkgroep Bodemboorders. In drie verschillende rondes vonden er inhoudelijke gesprekken in informele sfeer plaats over wat er speelt binnen de desbetreffende werkgroep. Het is goed om op deze manier met elkaar te delen waar alle werkgroepen zo hard mee bezig zijn voor onze mooie branche! Ook maakten onze leden gebruik van  de mogelijkheid om aan de tafels suggesties aan de werkgroepen mee te geven

Algemene ledenvergadering

Na een korte pauze startte het officiële gedeelte van de ALV  met enkele personele mededelingen: Agnes van Laar is Femke Kuijpers opgevolgd op het secretariaat. Judith Alkema is door de ALV benoemd tot vicevoorzitter en Willem Bastein volgt Beerd Volkers op als Kwaliteitsmanager van Branchevereniging Bodemenergie.

Update vanuit het bestuur

Frank Agterberg vertelt welke strategische lijnen er vanuit het bestuur zijn ingezet en geeft een toelichting over de actualiteiten die daar spelen. Naast interne samenwerking tussen de leden onderling, vindt er bijvoorbeeld ook een externe bredere dialoog over bodemenergie plaats. Uiteraard zijn wij deelnemer in die dialoog om ook daar de belangen van de leden te behartigen. Verder staan milieuprestatie, circulariteit en marktontwikkelingen hoog op de verenigingsagenda. Een speerpunt is het in beeld brengen van bodemenergie voor woningbouw en utiliteit. Vanuit het Klimaatakkoord is de Samenwerkingstafel Utiliteit ontstaan. Frank Agterberg zit daar namens de branchevereniging aan tafel om de belangen van de bodemenergiebranche te behartigen.

Branchevereniging Bodemenergie neemt ook deel in het Nationaal Programma Water en Bodem Sturend en in het nieuwe Kennisplatform Bodemenergie, waarin het IKBE (platform van de overheid) en ons Kennisplatform worden samengevoegd tot een publiek-private samenwerking. En zoals eerder aangekondigd loopt eind 2023 de subsidie voor het Netwerk Aquathermie vanuit EZK. Wij hebben het Netwerk Aquathermie een handreiking gedaan om hun voortgang te borgen. We wachten af of die handreiking aangenomen wordt.

Update vanuit de werkgroep Markt en Promotie

Maarten Woudstra vertelt over de plannen van de werkgroep en hoe hier de komende tijd invulling aan wordt gegeven. In 2023 richt de werkgroep zich er met name op om bij andere partijen bewustwording te creëren  dat  bodemenergie een efficiënte en effectieve oplossing is om aan de duurzaamheidseisen te voldoen. De werkgroep roept alle leden nogmaals op om hun eigen voorbeeldprojecten aan te dragen om mee te nemen in de communicatie naar de diverse doelgroepen. Zo staat niet alleen bodemenergie in de picture maar laat u zien welke mooie projecten u realiseert.

Heeft een mooi project? Stuur dan een mail naar communicatie@bodemenergie.nl en wij nemen hierover contact met u op.

Update vanuit de Juridische werkgroep

Ineke van den Oever vertelt namens de Juridische werkgroep dat zij steeds vaker door overheden en stakeholders betrokken worden bij vraagstukken over beleid en regelgeving die van invloed zijn op bodemenergie. Een mooi voorbeeld hiervan is de provincie Gelderland, waarmee de samenwerking nu goed verloopt.

Daarnaast houdt de werkgroep zich o.a. bezig met de Omgevingswet (met het idee om hier een cursus voor leden over te geven), met de herziening HUM & BUM en met de Wcw, waarover contact wordt onderhouden met de Tweede Kamer om mogelijke wijzigingen aan te dragen.

Update vanuit de Werkgroep Kennisdeling

Frank Agterberg vertelt dat het Kennisplatform Bodemenergie in de toekomst samengaat met het IKBE (Intermediair Kennisnetwerk Bodemenergie). Dit wordt gecoördineerd door een externe kwartiermaker. De branchevereniging is  op dit moment erg  goed in beeld bij de overheid. Verder is het WarminUP-project net afgerond, een groot programma met name gericht op HT-OBES en Aquathermie. De rapportages zijn af en kunnen nu worden ingezet om beide technieken verder te laten groeien. Een ander project dat dit jaar gestart wordt is opname van OBES in de VABI-rekenmethodiek. Op dit moment is dit project in voorbereiding.

Update vanuit de Werkgroep Cursussen

Rik Molenaar geeft een update vanuit de Werkgroep Cursussen. Cursussen zijn een belangrijke asset van de vereniging en onontbeerlijk voor de kwaliteit van bodemenergie. In 2023 wordt er nog meer prioriteit gegeven aan de organisatie van de cursussen, door de cursuscoördinator Henk Witte, opleidingsmanager Anita de Vries en Rik Molenaar als bestuursverantwoordelijke.  Hierover is intensief contact met de coördinatoren en docenten, zowel vanuit de werkgroep als vanuit het secretariaat. We zijn continu in beweging; zo worden cursussen aangepast n.a.v. de actualiteit en is de B-cursus recentelijk volledig geüpdatet.

Update vanuit de Commissie Gedragscode

Beerd Volkers vertelt namens de Commissie Gedragscode dat het niet alleen belangrijk is hoe het gedrag bij het aanleggen van bodemenergiesystemen binnen de vereniging is, maar vooral hoe dat daarbuiten wordt gepercipieerd. Hierover wordt jaarlijks een enquête onder alle leden gehouden. Het aantal controles in 2022 is meer dan verdubbeld ten opzichte van het jaar daarvoor, en het is heel mooi om te kunnen melden dat het aantal ‘bemerkingen’ enorm is afgenomen, van 14% in 2021 naar 3% in 2022! Hieronder de cijfers:

Gedragscode enquêtes 2021 2022
Ingevulde enquêtes 15 22
Projecten in enquête 2.256 2.795
Controles 316 644
Bemerkingen 45 19
Controledichtheid 14% 23%
Bemerkingen na controles 14% 3%

Lees voor meer informatie hierover het artikel Resultaat enquête normafwijkingen over het jaar 2022.

Update vanuit het Gebruikersplatform Bodemenergie

Dick Westgeest vertelt over wat het Gebruikersplatform Bodemenergie voor de leden van de Branchevereniging kan betekenen. Hierbij is er speciale aandacht voor de Uitreiking van de WKO Duurzaamheid Award. Iedereen kan hiervoor zijn klanten actief nomineren bij Dick. Ook wijst Dick op de populaire WKO-scan, die leden kunnen aanvragen. Verder geeft het Gebruikersplatform diverse gastcolleges en kennissessies over bodemenergie die o.a. worden gegeven op universiteiten, hogescholen en ROC’s. Tevens is er een Gebruikers cursus (de G Cursus) om van de eindgebruiker een betere opdrachtgever te maken. Ook de samenwerkingen met provincies, gemeenten en omgevingsdiensten n.a.v. vragen die er leven, blijven een speerpunt.

Tot zover de beknopte terugblik. Het volledige verslag van de Algemene Ledenvergadering wordt binnenkort verstuurd aan de leden van Branchevereniging Bodemenergie.

De volgende ALV vindt plaats op donderdag 30 november 2023. Noteert u deze datum alvast in uw agenda?