Klimaatakkoord

10 december 2018

  1. Home
  2.  → 
  3. nieuws
  4.  → Klimaatakkoord

Zoals ook bij de stukken van de ALV van 06Dec18 verstrekt en op de ALV gepresenteerd naderen de Klimaat-Akkoord onderhandelingen het einde van de 2e ronde welke 21 december een ‘onderhandelingsresultaat’ zouden moeten opleveren waaraan het PBL in januari-februari 2019 kan gaan rekenen. De tekst van het voor bodemenergie meest relevante hoofdstuk ‘Gebouwde Omgeving’ wordt momenteel meerdere malen per week ge-updatete. Frank Agterberg zit namens BodemenergieNL en middels de NVDE in de klankbordgroep van de door Diederik Samsom voorgezeten ‘tafel’. En zoals eveneens op de ALV gepresenteerd heeft hij meermalen de kans gekregen om Samsom meer één-op-één bij te praten over bodemenergie waardoor dit nu prominent in het stuk staat! Het was en is belangrijk om tegenwicht te bieden aan de lobby’s voor bijvoorbeeld warmtenetten ‘oude stijl’ en geothermie; ‘tegenwicht’ om ervoor te zorgen dat ontwikkeling van beleid en plannen gebaseerd zijn op feitelijke informatie en realistische potenties in plaats van voorkeuren vanwege bestaande belangen of te rooskleurige perspectieven van alternatieve technieken.

Bekijk de meest recente versie dd. 14Dec18.

Zoals in het stuk is te lezen wordt veel opgehangen aan de ‘wijkaanpak’ van gemeenten waardoor het van groot belang is dat de gemeenten van de juiste informatie worden voorzien. Instrumenteel hierin zal het Expertise Centrum Warmte(transitie) gaan worden. De themamiddag van afgelopen donderdag (6 december) gaf ook een kijkje in de complexiteit van en kansen voor bodemenergie in de energietransitie op gemeentelijk niveau.

Terwijl de kranten en de televisie inmiddels bol staan van nieuws en – vooral – opinies over het aanstaande klimaatakkoord, het draagvlak daarvoor e.d., is het wél zaak om het inmiddels onder de versnellingstafel opgebouwde netwerk van binnen de keten samenwerkende partijen en de daaruit voortgekomen en nóg voortkomende activiteiten te vervolgen. Bij het Ministerie van EZK en RVO wordt namelijk álles opgeschud en voorgesorteerd op latere uitvoering van het klimaatakkoord. Er is een risico dat bestaande zaken ‘on hold gaan’ zoals de versnellingstafels die per heden formeel zullen stoppen. Binnen versnellingstafel 2 hebben we besloten om door te gaan totdat straks kan worden aangesloten op de uitvoeringsagenda van het aanstaande klimaatakkoord. Lopende activiteiten worden of zijn al opgehangen binnen RVO-programma’s en de halfjaarlijkse bijeenkomsten zullen ook worden gecontinueerd door NVDE/RVO/branches waaronder BodemenergieNL. Ook zullen we nog actief op zoek moeten naar middelen voor bijvoorbeeld de voor WKO’s zeer relevante marketing gericht op het MKB/de U-bouw markt vanuit de betreffende taskforce en doorpakkend met de door KWA i.o.v. RVO gemaakte (multi-)technologie-matrix.