Evaluatie Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen naar Tweede Kamer

15 augustus 2017

  1. Home
  2.  → 
  3. nieuws
  4.  → Evaluatie Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen naar Tweede Kamer

De evaluatie van het Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen is afgerond; het rapport van de evaluatie kon al een tijdje worden gedownload van de site van bodem+. Voor de knelpunten of onduidelijkheden die bij het onderzoek kwamen bovendrijven zijn er ook een aantal aanbevelingen gedaan.

Download het rapport van de site van bodem+.

Deze aanbevelingen zijn nader uitgewerkt in een plan van aanpak dat nu samen met de evaluatie naar de Tweede Kamer wordt verstuurd.
De belangrijkste punten die met prioriteit worden opgepakt zijn:

  • Alle partijen vinden het van belang dat de prestaties van de systemen transparant zijn en dat gestuurd wordt op optimalisatie daarvan. Er wordt een onderzoek opgestart om consensus te krijgen over een optimale performance indicator.
  • De SPF voor individuele woningen vervalt, omdat er toch ook geen monitoringverplichting is. Er wordt bekeken hoe de energieprestatie van zulke systemen dan wél kan worden gewaarborgd.
  • Het onderzoeken en beoordelen van interferentie tussen systemen onderling levert in de praktijk nog veel vragen en interpretatieverschillen op. De interferentietoets in de BUM wordt verduidelijkt/verbeterd en mogelijk ook uitgebreid om ook de onderlinge interactie tussen open en gesloten systemen en open systemen onderling te kunnen bepalen.
  • T.b.v. het lozen van werk/ontwikkel/spuiwater wordt een onderzoek gestart om de hoeveelheid te lozen water terug te dringen.
  • De beschikbaarheid van gegevens over bestaande bodemenergiesystemen is van groot belang bij het toenemend aantal bodemenergiesystemen. Daarom wordt er aandacht besteed aan het verbeteren/vergemakkelijken van de registratie van nieuwe systemen en het ontsluiten van deze informatie.
  • Het kwaliteitsborgingsysteem functioneert nog niet optimaal; er wordt een overleg opgestart met alle betrokken (type) stakeholders om dit verbeteren