Competentie-eisen aan functionarissen

16 oktober 2019

  1. Home
  2.  → 
  3. nieuws
  4.  → Competentie-eisen aan functionarissen

Door SIKB is een project opgestart om te bezien in hoeverre competentie-eisen aan functionarissen moeten worden aangepast en waar deze mogelijk geharmoniseerd kunnen worden. Er is een projectgroep geformeerd met als taak: Het definiëren van een structuur voor moderniseren en harmoniseren van eisen aan competenties in de volgende SIKB certificatie schema’s: BRL/AS 2000, BRL 2100, BRL 6000, BRL 7000, BRL 7500, BRL 9335, BRL 11000 en BRL 12000.

Door: Ton Timmermans

In de periode juni t/m augustus 2019 heeft het René Boerboom namens SIKB interviews gehouden met een aantal gecertificeerde bedrijven en met een tweetal CI’s. Namens BodemenergieNL zijn Frank Agterberg en Ton Timmermans uitgenodigd om deel te nemen aan de projectgroep. De projectgroep heeft 2 x vergaderd.  Een volgende vergadering is gepland op 29 oktober a.s.

Op basis van genoemde interviews is gekozen voor de volgende generieke structuur:

A) Kennis eisen (diploma’s) voor eerste uitoefening van de functie
B) Ervaringseisen voor de eerste uitoefening van de functie
C) Onderhoudseisen: Eisen aan aantal uit te voeren projecten in een bepaalde tijd en bijhouden van kennis.
(BRL 11000 kent als enige een nascholingseis. Die is echter niet erg concreet ingevuld)
D) Aanpassen van de regeling voor ZZP’ers. ZZP’ers kunnen nu de opgedane ervaring niet meenemen naar een ander bedrijf

Bodem+/ILT hebben aangegeven eigenlijk af te willen van persoonsregistratie bij bodem+.  Ook geven zij aan meer belang te hechten aan bekend zijn met de uitvoeringslocatie dan aan opleidings- eisen.  Uitvoerende bedrijven hebben aangegeven meer belang te hechten aan ervaring dan aan diploma’s. De werkgroep heeft, tot nog toe, op basis van de gevolgede structuur het volgende besproken:

Ad A) Competentie-eisen focussen op kritische taken die uitgevoerd moeten worden. Algemene communicatie vaardigheden moeten niet als voorbeeld dienen voor de vereiste algemene vaardigheden.

Ad B) Nadruk op vaardigheden/ ervaring meer dan op diploma’s. Er zijn prima vaklui die moeite hebben met het behalen van bepaalde diploma’s.

Ad C) Onderhoudseisen: Er bestaat een voorkeur voor eisen aan periodieke nascholing boven eisen aan aantal periodiek uitgevoerde projecten/werkzaamheden. Overwegingen hierbij: 1) Er zijn eisen aan, hoe vaak een CI functionarissen moet zien. 2) Een eis aan periodiek uitgevoerde werkzaamheden leidt tot het bijhouden van lijstjes (soms creatief?) en dus administratieve last. 3)Indien een bedrijf (en dus ook haar functionarissen langdurig geen projecten uitvoert (1,5 jaar) vervalt de erkenning toch al. 4) Nascholing biedt de mogelijkheid bij te blijven bij nieuwe ontwikkelingen en voorkomt vaste ingesleten patronen. 5) Personen die, bijvoorbeeld wegens arbeidsongeschiktheid een tijd uit de running zijn kunnen er voor kiezen de nascholing te blijven volgen en daarmee aan de competentie eis te voldoen. 6) ZZP’ers kunnen aan de hand van bewijs van nascholing aantonen dat zij competent zijn.

Ad D) Het vervangen van de onderhouds-ervaringseis door een nascholingseis biedt wellicht mogelijkheden voor ZZP’ers om hun competentie aan te tonen.

M.b.t de vraag of het wenselijk is om competentie-eisen in een centraal document vast te leggen of oer BRL heeft de werkgroep aangegeven dat het wenselijk is dit per BRL te doen. Het blijft dan vak- specifiek. In het volgende overleg (29 oktober a.s.) zal besproken worden voor welke functionarissen welke competentie-eisen moeten gelden. Daarbij is ook de vraag aan de orde welke competentie-eisen moeten gelden voor interne auditoren. CI’s zijn ook uitgenodigd voor de werkgroep. Zij hebben echter aangegeven daaraan geen tijd te kunnen/willen besteden.

Leden worden hierbij opgeroepen commentaren/wensen voor 28 oktober door te geven aan het secretariaat of aan Ton Timmermans.