Bodemenergie in de Basis Registratie Ondergrond (BRO)

18 juni 2019

  1. Home
  2.  → 
  3. nieuws
  4.  → Bodemenergie in de Basis Registratie Ondergrond (BRO)

Door: Martin Bloemendal, KWR Watercycle Research Institute

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken is aan het verkennen of, en zo ja, hoe, bodemenergiesystemen in de BRO moeten worden opgenomen. Hiervoor is een verkennende bijeenkomst geweest waar vanuit de BodemenergieNL Henk Witte, Ronald Folders, Ad van Bokhoven en Martin Bloemendal aanwezig waren.
De algemene conclusie van de verkenning was dat het beste kan worden aangesloten bij de reeds bestaande monitorings-, registratie- en rapportageplichten vanuit het wijzigingsbesluit Bodemenergiesystemen. Het Ministerie maakt samen met het kadaster een voorstel voor een vervolgtraject om dat verder in te vullen.

Over de BRO: als bepaalde gegevens in de BRO zijn opgenomen, vallen ze onder de Wet BRO, en zijn die gegevens dus bij wet verplicht om aan te leveren/registreren. De bronhouders zijn daarvoor verantwoordelijk; gemeenten en provincies zijn de bronhouders voor bodemenergiesystemen.
Belangrijke voorwaarde is dat het voor de bronhouders te doen moet zijn om de kwaliteit/volledigheid van de gegevens te waarborgen. En dat is al erg lastig voor de gegevens die vanuit het wijzigingsbesluit nu voor bodemenergiesystemen moeten worden geregistreerd/gemeld aan provincies/gemeenten.
Het ligt dus voor de hand om (een deelset van) de huidige verplichte registratie in de BRO op te nemen.

Vanuit BodemenergieNL streven we ernaar om de verplicht aan te leveren gegevensset te beperken tot de gegevens die nodig zijn om aan de wettelijke verplichtingen en verplichtingen die voortkomen uit de protocollen te voldoen.