Bijeenkomst Bodemenergie voor Noord-Hollandse Omgevingsdiensten

18 juni 2018

  1. Home
  2.  → 
  3. nieuws
  4.  → Bijeenkomst Bodemenergie voor Noord-Hollandse Omgevingsdiensten
Door: Elmer van Krimpen, Secretariaat BodenenergieNL

In een nieuw kantoor langs het spoor in Beverwijk organiseerde BodemenergieNL op woensdag 13 juni jl. voor de omgevingsdiensten van de provincie Noord-Holland een voorlichtingsbijeenkomst over bodemenergie en de overheid. De opleiding kwam tot stand na vragen van Karen Overtoom van Omgevingsdienst IJmond. De 12 handhavers en vergunningverleners kregen college van Diane van Beek van IF Technology en Henk Witte van Groenholland. Aan de orde kwamen de onderwerpen: Waarom bodemenergie, Werking open en gesloten bodemenergiesysteem, Wet- en regelgeving, Kwaliteitsprotocollen en vakbekwaamheid, Bodemgeschiktheid en overige randvoorwaarden, Eisen gesloten BES en Voorbeelden uit de praktijk.

Na de aftrap en een korte voorstelronde van de deelnemers startte Henk Witte met de vraag waarom bodemenergie wordt toegepast. Duurzaamheid is hierbij een belangrijk argument, er is geen gas nodig. En de benodigde elektriciteit kan duurzaam worden opgewekt. Het is weliswaar een hoge investering maar deze kan goed worden terugverdiend door de lange levensduur en het circulaire karakter. Essentieel voor het rendement is het verschil tussen de brontemperatuur en die van het afgiftesysteem. Hoe groter het temperatuurverschil hoe lager het rendement. Uit de zaal kwam daarop de vraag, hoe zit het met evenwicht? Het laden en ontladen hoeft juridisch niet meer in evenwicht te zijn; een koudeoverschot in de bodem is toegestaan. Maar de installatie moet wel goed kunnen functioneren.

Karen Overtoom kwam meteen met een voorbeeld uit de praktijk. De balans van de WKO van hun kantoor was niet in orde. Door een extra koeler op het dak en de ontkoppeling van de serverruimte werd het opgelost. Hierna werd overgestapt naar de werking van open en gesloten bodemenergiesystemen. Diane van Beek legt aan de hand van verschillende schema’s de werking uit. Een van deelnemers komt met de vraag over de meldingen. Diane vertelt dat dit verplicht is per 1 juli 2013 vanaf 70 kW ondergronds met een SPF verklaring, een studie voor interferentie. Bij de vraag over goede bedrijven verwijst Henk Witte naar het register van Bodem+.
In het laatste onderdeel vertelt Diane over het onderhoud van de systemen. Hoe ga je om met de vervuiling van filters, het spoelen van de fijne deeltjes, het jutteren en het lozen.
Tenslotte wordt er uitgebreid stilgestaan bij de kosten. De docenten geven aan dat er niet een kant en klare prijs te geven is. Veel is afhankelijk van de grootte van het systeem, de schaalgrootte van het totale project, omgevingsfactoren etc. Een richtbedrag voor een individueel systeem ligt tussen de 10 en 15 duizend euro.

Bij de Wet- en regelgeving en kwaliteitsprotocollen behandelt Diane in vogelvlucht EPC, BENG, Energielabel, Warmtewet en Milieuwetgeving. Er wordt langer stilgestaan bij de kwaliteitseisen van de BRL’s 6000-21 (bovengronds), 11000 (ondergronds) en de 2100 (boren zelf). Hier kwam een van deelnemers met de vraag over wie verantwoordelijk is voor het goed afdichten.
Dit is de taak van het boorbedrijf. Hierbij is de gemeente het bevoegde gezag en het IL&T controleert of bedrijven werken conform de protocollen. De gemeente kan het werk stilleggen, IL&T kan boetes uitdelen.
Bij het onderwerp interferentie worden de items hydrologische en thermische interferentie behandeld. De middag werd afgesloten met het onderwerp voor bodemenergieplannen gesloten systemen.

De laatste drie onderwerpen bodemgeschiktheid en overige randvoorwaarden, eisen gesloten BES en de voorbeelden uit de praktijk konden door de vele vragen en tijdsgebrek niet behandeld worden. Tegen vijven werd de sessie afgesloten en nog uitgebreid gediscussieerd. Na de zomer zal er een vervolgsessie georganiseerd worden na een uitgebreide inventarisatie van de vragen.