Besluit IL&T inzake gebruik van grout zonder milieuhygiënische verklaring

15 april 2020

  1. Home
  2.  → 
  3. nieuws
  4.  → Besluit IL&T inzake gebruik van grout zonder milieuhygiënische verklaring

Gisteren heeft de landelijke Inspectie Leefomgeving & Transport (IL&T) het besluit over gebruik van grout zonder milieuhygiënische verklaring voor het afvullen van Gesloten-BodemEnergieSystemen (G-BES) boorgaten gecommuniceerd.

Belangrijkste boodschap: Leveranciers krijgen tot 1 september 2020 de tijd om grout te voorzien van een geldige milieuhygiënische verklaring.

BodemenergieNL is blij dat de bodemenergiebranche daarmee een positief antwoord krijgt op onze dringende vraag om legaal door te kunnen gaan met het aanleggen en met grout afvullen van G-BES boorgaten.

Geldige milieuhygiënische verklaring

Na een langdurig afwegingsproces sinds de brede bijeenkomst met bodemboorders, grout-leveranciers, CI’s, ministerie en landelijke inspectie op 31 januari jl. heeft IL&T besloten tot verlenging van de begunstigingstermijn. Wij hebben in deze periode goed contact gehouden met ministerie en inspectie en onze zuster-branchevereniging GGBN. Volgens IL&T stelt de gestelde termijn leveranciers in staat om een geldige milieuhygiënische verklaring te verkrijgen uit één van de huidige routes.

Routes om geldige milieuhygiënische verklaring te krijgen:

  1. Partijkeuring als ‘vormvast bouwmateriaal’ middels een (langdurige) ‘diffusietest’; verschillende formuleringen van diverse leveranciers worden momenteel op deze wijze getest. De test komt overeen met tests voor buitenlandse certificering van grout voor deze toepassing en er is daarom bij leveranciers vertrouwen in een goed testresultaat.
  2. Partijkeuring als ‘niet vormvast bouwmateriaal’ middels een ‘kolomtest’. Deze test is sneller dan de diffusieproef, echter gaven de eerste testen in de loop van 2019 geen bevredigend resultaat. Dat leidde destijds tot het verlopen van de eerste begunstigingstermijn t/m 31 december 2019.

De eerste optie is het meest kansrijk. De tweede is voorgeschreven voor grout-certificering volgens de BRL 5078 die naar verwachting voor 1 september 2020 zal worden aangewezen in het besluit bodemkwaliteit.

Als 3e optie wordt gewerkt aan aanpassing van de BRL 5078 naar de diffusietest aan vormvast grout. Dit zal echter pas op zijn vroegst bij een volgende aanpassing van het besluit bodemkwaliteit kunnen worden aangewezen, naar verwachting pas in de loop van 2021.

Vanaf 1 september verklaring verplicht

Tot 1 september blijft het ‘vervaardigen, invoeren, voorhanden hebben en aan een ander ter beschikking stellen’ zonder milieuhygiënische verklaring toegestaan. Vanaf 1 september a.s. zal grout moeten zijn voorzien van een geldige milieuhygiënische verklaring. Deze eis geldt ook voor boorbedrijven die grout voorhanden hebben voor het afdichten van boorgaten.

IL&T wijst er nadrukkelijk op dat zij de regionale omgevingsdiensten heeft geïnformeerd en geadviseerd maar dat deze hun eigen afwegingen maken en hun eigen verantwoordelijkheid hebben en dus kunnen afwijken. Voorts wijst IL&T erop dat goedkeuring van het gebruik van grout zonder milieuhygiënische verklaring (ook) aan het bevoegde gezag is, i.c. de gemeente of RUD. Bij twijfel dient een boorder het lokale bevoegde gezag te contacten.

Laagsgewijs afvullen conform BRL 11000

Voor de volledigheid zij opgemerkt dat het (laagsgewijs) afvullen van G-BES boorgaten zoals voorgeschreven in de BRL 11000 steeds is toegestaan. Het Kennisplatform Bodemenergie-project afvullen G-BES boorgaten onderzoekt intussen verschillende afdichtmethoden en -materialen. Resultaten worden in 2021 verwacht en zullen dan mogelijk leiden tot verdere aanpassingen van voorschriften. Uiteraard zullen wij in uw belang de voortgang in de gaten houden.

Geeft u ons intussen ook feedback op de werkbaarheid?