Beleidsverkenning Kwalibo-stelsel, achtergrond van de kwaliteitsborging bodemenergiesystemen.

28 november 2018

  1. Home
  2.  → 
  3. nieuws
  4.  → Beleidsverkenning Kwalibo-stelsel, achtergrond van de kwaliteitsborging bodemenergiesystemen.

Door: Frank Agterberg, voorzitter BodemenergieNL

Op 21 november jl. waren Ton Timmermans, Marette Zwamborn en Frank Agterberg deelnemer in een door MinI&W/Bodemplus geörganiseerde workshop ‘bodemenergie’ als één van de vier workshops ter voorbereiding van een beleidsverkenning Kwalibo welke in het derde kwartaal 2019 gereed moet zijn en vervolgens kan leiding tot aanpassingen. Ton, Marette en Frank waren formeel op persoonlijke titel, de facto natuurlijk vertegenwoordiging vanuit BodemenergieNL en daarmee dè branche. Andere deelnemers waren uit SIKB, IL&T, KIWA en NEN.

Doel van de workshop was een inventarisatie en nadrukkelijk niet een afstemming van successen en issues om daarmee de uit-vraag van een extern beleidsverkennend onderzoek te kunnen formuleren.  Aanleiding en opzet zijn geformuleerd in deze notitie.

Relevante aspecten waren de volgende:

  • Bodemenergie wordt in eerste instantie niet meegenomen bij implementatie van de OmgevingsWet. N.B. Diane van Beek is hierbij betrokken via de NVDE werkgroep OW maar voor Diane was dit nieuw.
  • Frank zette de toon door de workshop in het kader van ontwikkeling van de markt van BES te plaatsen en daarmee Kwalibo als faciliterend voor de rol van bodemenergie in de energietransitie.
  • De verdere discussie haalde van de deelnemers de positieve en te verbeteren punten op welke werden gethematiseerd; positieve aspecten waren bijvoorbeeld in de governance, kennis & kunde en bewustzijn creëren. Verbeterpunten zitten in scope/eenduidigheid, ontbrekende regie, complexiteit en toezicht/handhaving.
  • De BodemenergieNL delegatie nam de gelegenheid te baat om de onacceptabele lange duur van implementatie van de bodemenergie-regulering aan de kaak te stellen waarbij expliciet genoemd werd dat met name Bodemplus en MinI&W daarin zorgen voor oponthoud of zelfs terugval. Voor de workshopleiding exemplarisch was dat dit tijdens de workshop andermaal gebeurde toen Bodemplus ‘im frage’ stelde of een dubbele erkenning voor de BRL 2100/11000 wel nodig was terwijl hierover jarenlang is gepraat en besluiten genomen welke nu in uitwerking zijn. Een schrijnend ‘mooi’ voorbeeld waarom de vervolmaking van het kwaliteits-borgingssysteem zo lang duurt!

Vervolg en verdere betrokkenheid BodemenergieNL: De voorbereidingsfase beleidsverkenning Kwalibo loopt t/m einde eerste kwartaal 2019 waarna een extern onderzoek zal plaatsvinden t/m derde kwartaal 2019. BodemenergieNL zal de ontwikkelingen volgen en waar nodig gevraagd of ongevraagd interveniëren.