Update NTA8800: tussentijds resultaat van lobby richting de NEN

14 oktober 2020

  1. Home
  2.  → 
  3. Uncategorized
  4.  → Update NTA8800: tussentijds resultaat van lobby richting de NEN

Bij het verschijnen van de definitieve concept NTA8800 – de rekenmethode voor de Energie Prestatienorm voor Gebouwen – bleken de respectievelijke forfaitaire waarden van verwarming en passieve koeling met collectieve WKO-systemen onevenredig laag te zijn. Hierdoor zouden collectieve bodemenergiesystemen zich in de praktijk bij voorbaat energetisch ‘uit de markt prijzen’ ten opzichte van alternatieve technieken. Het probleem is een zware onderschatting van de CoP van koelen en verwarmen met bodemenergiesystemen.

Dit probleem is tweeledig:

(1) Ontmoediging van de installatie van collectieve WKO-systemen vanwege een CoP (EER) van 12 bij (passieve = vrije) koeling met collectieve WKO-systemen (open bodemenergiesystemen) welke praktisch in de tientallen loopt; en van verwarming daarmee middels een grote water-water warmtepomp;

(2) Ontmoediging van koeling met bodemlussen wegens een veel te lage CoP (EER) van 10 welke in de praktijk eerder richting 20 gaat.

 

Lobby BodemenergieNL richting de NEN

Forfaitaire (S-)CoP’s en EER’s dienen uiteraard niet te hoog te zijn om ‘free-riding’ te voorkomen; middels metingen en een gelijkwaardigheidsverklaring kan immers met een voor een specifiek project reëel te verwachten waarde worden gerekend. In vroege projectfasen wordt echter vaak, bij gebrek aan die doorrekeningen, met de forfaitaire waarden gerekend en daarbij kan WKO dus bij voorbaat buiten de boot komen te vallen. Reden voor BodemenergieNL om richting de NEN te lobbyen voor verhoging naar ‘de onderkant van in de praktijk te verwachten redelijke waarden’.

 

Resultaat van de lobby: EER voor passieve koeling is verhoogd

In een meeting met betrokkenen van BodemenergieNL, NEN en Vereniging Warmtepompen op vrijdag 21 augustus werden beide issues besproken. Zie hier de brief over de gewenste aanpassing van de EER van passieve koeling met WKO’s en waarbij verhoging van de CoP bij verwarmen mondeling werd toegelicht. Het duurde tot vlak voor de deadline van eind september jl., maar het resultaat van de lobby is dat de EER voor passieve koeling verhoogd is geworden van 10 naar 14 voor gesloten systemen en van 12 naar 16 voor open systemen.

 

Gangbare ondergrens CoP van WKO-gekoppelde warmtepompen

De CoP voor verwarmen is helaas nog niet aangepast omdat de argumentatie op basis van vanuit de HUM/BUM veelgebruikte, maar niet landelijk bindende productiviteitseisen, voor NEN niet overtuigend zijn. Het onderwerp staat daarom op de lijst van toekomstige onderwerpen voor de NTA8800. Wij (BodemenergieNL) zullen in de loop van 2021 aantonen wat de gangbare ondergrens van de CoP is van WKO-gekoppelde warmtepompen op basis van een inventarisatie van werkende systemen en daarmee dit marktdefect herstellen. Hopelijk gebeuren er in de tussentijd niet te veel ‘ongevallen’…