Positie bodemenergie in Gelderse ASV-gebieden

22 januari 2021

  1. Home
  2.  → 
  3. Bodemenergie
  4.  → Positie bodemenergie in Gelderse ASV-gebieden

Positie bodemenergie in Gelderland bij aanwijzing Aanvullende Strategische Voorraden drinkwater (ASV) en bredere landelijke context andere provinciale ASV’s

Op 19 januari jl. kwam de ‘Voorbereidingsgroep ASV-traject’ van de provincie Gelderland digitaal bijeen. Het ASV-traject is reeds gestart in begin 2017. BodemenergieNL neemt deel aan de (ambtelijke) voorbereidingsgroep voor verantwoord behoud van ruimte voor bodemenergie in of nabij de ASV-gebieden.

Tijdlijn ASV-traject

Medio april 2021 wordt de MER vastgesteld mede aan de hand van een ‘bilateraal overleg bodemenergie’ op 13 april 2021 en nog in te plannen overleg met de Regionale klankbordgroep Warmte. Van medio juli 2021 tot medio september zal een ontwerpbesluit voor inspraak voorliggen, met oordeelsvorming in Provinciale Staten op 1 december 2021. Het besluit van gedeputeerde staten zal hoogstwaarschijnlijk op 15 december 2021 zijn. Aansluitend volgt de aansluitende implementatie.

Denklijn bodemenergie in Gelderse ASV’s

Gelderland denkt al in het gehele traject vanuit een integraal perspectief op grondwaterbescherming én ruimte voor duurzame energiebronnen zoals bodemenergie. Men beseft heel goed dat de energietransitie niet zonder BES kan. De actuele denklijn over bodemenergie in de Gelderse ASV’s is om bodemenergie te beperken als de ASV onder één of meerdere beschermende kleilagen ligt of geheel te verbieden als een kleilaag ontbreekt. De motivatie daarvoor is echter gebaseerd op een kwalitatieve perceptie van risico’s in plaats van een degelijke risicoanalyse met vertrouwen in de bestaande kwaliteitsregeling voor aanleg en exploitatie van BES.

BodemenergieNL uitgenodigd voor nader overleg

BodemenergieNL heeft daartoe een interventie gepleegd in het overleg van 19 januari jl., dat leidde tot een uitnodiging om nader te overleggen met de projectleiding en deelnemers vanuit grondwaterbescherming, energietransitie en drinkwaterwinning. Dit overleg wordt gepland in de 2e helft van februari 2021.

Ter informatie vindt u hier een adviesrapport van Royal HaskoningDHV over herijking van het grondwaterbeschermingsbeleid in Nederland. De adviseurs geven aan dat de ideeën in de verschillende regio’s verschillen en biedt daarom een palet aan scenario’s aan ter overweging. In de analyse is oog voor de behoefte aan ondergrondse functies voor de energietransitie-opgave.