Huidige of toekomstige regels bodemenergie?

17 juni 2022

  1. Home
  2.  → 
  3. Branchevereniging
  4.  → Huidige of toekomstige regels bodemenergie?

Vanuit de juridisch werkgroep zien wij regelmatig verwarring ontstaan over welke regels van toepassing zijn bij de aanvraag voor een open of gesloten bodemenergiesysteem.

 

Een van de vragen die wij krijgen is:

Kan het bevoegd gezag eisen dat de aanvrager van een bodemenergiesysteem rekening moet houden met toekomstige regelgeving?

Het antwoord op deze vraag is:

Nee, voor de melding of vergunningsaanvraag van een open of gesloten bodemenergiesystemen geldt de huidige regelgeving.

Bovenstaande geldt voor zowel de meldingen en vergunningen als voor de provinciale omgevingsverordeningen. In deze verordeningen kunnen provincies aanvullende regels stellen voor bijvoorbeeld de boordiepte of restrictiegebieden aanwijzen. Met het oog op de Omgevingswet hebben provincies nieuwe omgevingsverordeningen opgesteld. Deze verordeningen staan vaak al gepubliceerd op de website van de provincie en kunnen nieuwe regels bevatten voor bodemenergie.

Gelijktijdig met het ingaan van de Omgevingswet, vooralsnog op 1 januari 2023, treden ook deze vernieuwde omgevingsverordeningen in werking. Vanaf dat moment kan het bevoegd gezag deze regels gaan hanteren. Omdat de Omgevingswet regelmatig is uitgesteld, hebben sommige provincies een interim verordening opgesteld. Deze regels zijn wel van kracht.

Wanneer u ook een juridische vraag of advies nodig heeft, dan kunt u contact opnemen met onze branchejurist via: juridisch@bodemenergie.nl