De Omgevingswet is uitgesteld tot 1 juli 2023. Wat betekent dat voor ons?

23 november 2022

  1. Home
  2.  → 
  3. Branchevereniging
  4.  → De Omgevingswet is uitgesteld tot 1 juli 2023. Wat betekent dat voor ons?

De Omgevingswet is (alweer) uitgesteld, deze keer tot 1 juli 2023. De belangrijkste reden hiervoor is het nog niet goed werken van het digitale stelsel dat onder andere de vergunningaanvragen moet faciliteren, het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Hieronder zetten wij uiteen wat dit betekent voor onze branche:

Wat is de Omgevingswet?

De Omgevingswet heeft oorspronkelijk als doel om het aanvragen van een vergunning in de omgeving, zoals het bouwen van een huis en het aanleggen van een bodemenergiesysteem, makkelijker te maken. Hiertoe wil de Omgevingswet tientallen bestaande wetten en regelingen inzake onder andere geluid, bodem en milieu, samenvoegen. Het geldt als één van de grootste wetgevingsprojecten in de parlementaire geschiedenis. Wegens invoeringsproblemen ligt de wet al sinds 2015/2016 op de spreekwoordelijke plank.

Uitstel

Om de beoogde vergemakkelijking van vergunningverlening te faciliteren is het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet) ontwikkeld, dat in plaats van het Omgevingsloket dé plek voor aanvragers en behandelaars moet worden. Dit DSO heeft volgens het Adviescollege ICT-toetsing nog te veel mankementen om goed te kunnen functioneren per 1 januari 2023. De zes maanden uitstel zijn vooral bedoeld voor verdere testen en oefeningen met het DSO.

Verdere uitwerking van de Omgevingswet

Onder de Omgevingswet hebben provincies, gemeenten en waterschappen weer hun eigen mogelijkheden om de wetgeving nader uit te werken in plannen en verordeningen. Deze liggen inmiddels ook al enige tijd op de plank, wachtend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De teksten van deze verdere regelingen zijn grotendeels al bekendgemaakt. De toekomstige verordeningen, zoals de omgevingsverordening van Noord-Brabant, hangen samen met de Omgevingswet. Dat betekent dat deze verordeningen ook allemaal worden uitgesteld tot 1 juli 2023.

Overgangsregeling Omgevingswet/omgevingsverordeningen

We krijgen al enige tijd vragen over het eventuele overgangsrecht, wanneer de Omgevingswet en de bijbehorende verordeningen en plannen in werking gaan treden. Kort gezegd is de overgangsregeling zodanig dat men tot het moment dat de wetgeving wijzigt, op basis van de huidige regels aanvragen en meldingen blijft doen. Het moment van vergunnen en het moment van melding zijn leidend in het bepalen welke regels gelden. Is een vergunning verleend op de huidige wetgeving en valt de realisatie onder nieuwe Omgevingswet? Dan zijn de regels van de voorgaande wetgeving waaronder de vergunning is verleend blijvend van toepassing. Voor meldingen geldt het moment van het doen van de melding.

Zie bijvoorbeeld de concepttekst van de omgevingsverordening Noord-Brabant, waarin is opgenomen:

artikel 9.1 Overgangsrecht besluiten
Besluiten die zijn genomen op grond van de bij Artikel 9.10 ingetrokken verordeningen, of eerdere versies daarvan, behouden hun gelding en daarop blijft het recht van toepassing dat ten tijde van het nemen van het besluit van toepassing was

en

artikel 9.3 Overgangsrecht meldingen
Op activiteiten of handelingen waarvoor melding is gedaan op grond van een bij Artikel 9.10 ingetrokken verordening, of een eerdere versie daarvan, blijft het recht van toepassing dat ten tijde van het indienen van de melding van toepassing was.

Voorbereiding op de Omgevingswet

Hoe kunt u uw organisatie voorbereiden op de invoering van de Omgevingswet? Er zijn meerdere sites opgericht, met als doel inzicht te verschaffen in de Omgevingswet, de werking ervan, en de verdeling van de taken onder de verschillende bevoegde gezagen. Zoals bijvoorbeeld aandeslagmetdeomgevingswet.nl.

Andere leden bereiden zich voor door middel van een cursus. De branchevereniging onderzoekt of zij een dergelijke cursus ook kan faciliteren voor haar leden. Hierover volgt later meer informatie.