Competentie-eisen

29 juni 2020

  1. Home
  2.  → 
  3. Uncategorized
  4.  → Competentie-eisen

Op 19 mei jl. vond overleg plaats van de werkgroep Competentie-eisen van SIKB. Het doel van deze werkgroep was om te onderzoeken of het haalbaar is om een structuur voor moderniseren en harmoniseren van eisen aan competenties in de SIKB-certificatieschema’s te definiëren. Zie ook het eerdere bericht op onze website.   

Door: Diane van Beek, Juridische werkgroep BodemenergieNL

Deze werkgroep heeft een voorstel gedaan voor een structuur, welke op 19 april aan de juridische werkgroep is toegelicht. Tijdens het overleg van 19 mei werd de input vanuit alle betrokken branches besproken.

Het voorstel omvat de volgende 3 onderdelen:

Onderdeel 1 – generieke structuur voor formuleren van competentie-eisen

Formulering competentie-eisen voor toelating en voor onderhoud aan de hand van drie onderdelen: kennis, vaardigheden, ervaring. Voor de onderhoudsfase is een mogelijkheid toegevoegd, namelijk om eisen in de vorm van nascholingseisen te stellen. Hiermee kan voor de onderhoudsfase op BRL-niveau de mogelijkheid geboden worden om een tekort aan ervaring te compenseren met bijhouden van (uitvoeringsgerichte kennis in de vorm van relevante (nascholings)cursussen.

Onderdeel 2 – toetsing competenties

Wijziging van de procedure van beoordelen van competenties van functionarissen die kritische werkzaamheden uitvoeren, om tegemoet te komen aan de voortgaande flexibilisering van de arbeidsmarkt. Dit door voor personen die niet werkzaam zijn bij een erkend bedrijf mogelijk te maken om zich eenmaal per drie jaar te laten toetsen op het voldoen aan de competentie-eisen, binnen het kader van een audit van een erkend bedrijf dat hen inhuurt.

Onderdeel 3 – registratie van functionarissen die aan de competentie-eisen voldoen

Vastleggen van de resultaten beoordeling van personen in een centraal register. Daarmee kunnen certificaathouders die een functionaris willen inhuren, eenvoudig toetsen of voor deze persoon binnen de afgelopen 3 jaar door een CI is vastgesteld dat hij of zij aan de competentie-eisen voldoet.

Op basis van de feedback vanuit de verschillende branches, waaronder BodemenergieNL, is besloten door te gaan met onderdeel 1. Voor onderdeel 2 en 3 bleek te weinig draagvlak. De werkgroep de volgende aanbevelingen gedaan:

  • De generieke structuur (onderdeel 1 van het voorstel), als een vrijwillige leidraad meegeven bij herziening van de schema’s, met weglating van het in het voorstel benoemde puntensysteem voor onderhoud.
  • De generieke structuur voorzien van een eenduidige vormgeving van de eisen in de schema’s: in alle schema’s op dezelfde plaats (nu in BRL of in protocol) en met gebruik van een uniform
  • De invulling van de generieke structuur naar concrete competentie-eisen per schema vorm te geven in de betrokken Technische commissies / Secties. De inhoud van de eisen kan, maar hoeft niet, daarbij gewijzigd worden.
  • Een voorstel doen voor harmonisatie van de eisen aan de interne auditoren over alle BRL-en, in afstemming met de betrokken commissies.

Tijdens de CCvD vergadering van afgelopen donderdag 25 juni, zijn deze aanbevelingen overgenomen.

Wat betekent dit voor bodemenergie?

Bij een volgende wijziging van de BRL 11000 zal bovengenoemde leidraad worden opgenomen. Daarnaast zal de TC van de BRL 11000 onderzoeken hoe de competentie-eisen aangepast kunnen worden. Er zijn in de BRL 11000 nu geen onderhoudseisen aan het diploma opgenomen. Met andere woorden, op dit moment hoef je, als je eenmaal je diploma hebt, niks meer te doen om je kennis en vaardigheden op peil te houden. Dit is niet wenselijk. De leidraad helpt om hier invulling aan te geven.