Basisregistratie Ondergrond (BRO)

16 oktober 2019

  1. Home
  2.  → 
  3. Uncategorized
  4.  → Basisregistratie Ondergrond (BRO)

De Basisregistratie Ondergrond (BRO) is een centrale registratie met publieke gegevens over de Nederlandse ondergrond. Overheden leggen voor dezelfde objecten dezelfde, betrouwbare, algemene gegevens vast. Vanuit één centrale digitale plek, de landelijke voorziening, kunnen gebruikers gegevens opvragen voor informatie over bodem en ondergrond. Op de datasets kunnen ook rekenprogramma’s en modellen uitgevoerd worden.

Sinds 1 januari 2018 is de Wet Basisregistratie Ondergrond van kracht, en hebben bestuursorganen de wettelijke taak om gegevens over de ondergrond aan te leveren. De BRO werkt volgens een groeimodel, waarbij steeds meer registratieobjecten beschikbaar komen. De bedoeling is om in een periode van vier jaar alle registratieobjecten beschikbaar te hebben. Voor meer informatie zie basisregistratieondergrond.nl.

Bodemenergie is momenteel nog niet opgenomen in de BRO. Daarom is in de BRO klankbordgroep (opgezet vanuit het Kadaster/Ministerie van Binnenlandse Zaken) besproken wat voor informatie omtrent bodemenergiesystemen wenselijk is om toe te voegen aan de BRO. Vanuit BodemenergieNL zijn Martin Bloemendal, Ronald Folders en Henk Witte aangeschoven. Het Kadaster heeft op basis van de input drie scenario’s voorgesteld. Deze scenario’s zijn besproken in de juridische werkgroep. De meest wenselijke optie is het scenario waarbij technische aspecten van de lus/put, vergunning info en constructie-info beschikbaar wordt gesteld. Dit is vanuit BodemenergieNL teruggekoppeld aan het BRO klankbordgroep.